Criteris d'intervenció

Rehabilitació

La rehabilitació del Recinte Modernista de Sant Pau és un procés referent en termes de qualitat, sostenibilitat i eficiència energètica. La posada en valor del patrimoni, l’aplicació de noves tecnologies i dels últims avenços en estalvi energètic en són els principals elements diferenciadors. Partint d’aquests principis, el procés d’intervenció ha quedat dividit en tres etapes:

 • Recuperació de volumetries originals: eliminació de les estructures i construccions que s’havien afegit sobre els edificis.
 • Consolidació d’elements estructurals: sanejament de l’esquelet intern de ferro dels pavellons, malmesos pel pas del temps i pels efectes de la corrosió.
 • Disseny de les noves instal·lacions i infraestructures: construcció d’una anella perimetral i una xarxa de sales soterrades per encabir la maquinària, mantenint els edificis intactes reduint així l’impacte visual que podrien generar sobre el patrimoni aquests equipaments.

Abans d’executar els treballs, els equips d’arquitectes van desenvolupar un rigorós procés de recerca i documentació històrica per conèixer la configuració original dels edificis, els materials constructius emprats i la disposició dels elements ornamentals.

Rehabilitació flors de Lis

La rehabilitació s’ha desenvolupat sota estrictes criteris de qualitat. Per fer-ho possible, van definir-se models generals d’actuació quant a la restauració dels edificis i els elements ornamentals, i a la reconstrucció dels diversos elements arquitectònics, i es va fixar l’ús de determinats sistemes constructius. L’objectiu últim ha estat garantir la coherència i harmonia de totes les actuacions.

La recuperació de Sant Pau s’ha executat, també, amb l’objectiu de fer del conjunt arquitectònic de Domènech i Montaner un espai eficient i sostenible. El Plec de Condicions Tècniques Ambientals (PCTA) va establir l’any 2010 els estàndards i solucions que s’han implementat per disminuir el consum energètic i aprofitar els recursos hídrics al màxim, entre d'altres qüestions.

Rehabilitació pati exterior

Bona mostra d’aquest compromís amb la sostenibilitat és el sistema geotèrmic que s’ha dissenyat per a la climatització de tots els edificis. La instal·lació geotèrmica de Sant Pau, una de les més importants del continent europeu, aprofita la diferent temperatura de les capes inferiors de la terra per escalfar o refredar un circuit tancat d’aigua. Això permet obtenir un estalvi de fins al 30% respecte del consum habitual que genera una instal·lació de gas convencional. A més, els edificis estan equipats amb diferents sistemes per regular l’ús a la demanda dels usuaris, com ara sensors de presència i sistemes de gestió i control centralitzats.

La restauració posa en valor el patrimoni i també el prepara per al segle XXI. D’aquí que els pavellons modernistes comptin amb les tecnologies de la informació i comunicació més avançades, que s’incorporen als espais garantint la preservació dels edificis i el seu valor artístic.

 • Poliment i restauració de relleus
 • Treballs de recuperació de mosaics
 • Col·locació de mosaics restaurats
 • Creació de rèpliques dels antics mosaics
 • Obres en el pati exterior dels pavellons
 • Neteja amb sorra a pressió
 • Conservació d'antics murs
 • Restauració de mosaic en volta